nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ?

Hai, sahabat BACAHUB, baca peoples…

Taukah kalian apa sih nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ?


Pancasila menjadi dasar dalam penyelenggaraan negara Indonesia. Nilai-nilai Pancasila menjadi panduan norma dan sekaligus juga menjadi landasan dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan negara. :

1. Sila Ketuhanan Yang Maha Esa memiliki hakikat percaya kepada Tuhan.
Dalam bertuhan, bangsa Indonesia mempercayainya sesuai dengan agama dan kepercayaannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.Setiap warga negara berhak memeluk agama dan kepercayaan masing-masing berdasarkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab.

Oleh karena itu, nilai-nilai dalam sila pertama Pancasila ini antara lain berupa:
(1) Bangsa Indonesia menyatakan kepercayaan dan ketakwaannya terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

(2) Membina kerukunan hidup di antara sesama umat pemeluk agama dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa,

(3) Kebebasan memeluk agama merupakan hak yang bersifat asasi sehingga tidak memaksakan suatu agama atau kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa kepada orang lain, dan

(4) Nilai sila pertama menjiwai sila kedua, ketiga, keempat, dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi , 2010:56).

2. Sila Kemanusiaan yang adil dan beradab merupakan kesesuaian dengan hakikat manusia. Manusia Indonesia adalah manusia yang memperlakukan orang lain sebagai manusia makhluk ciptaan Tuhan Yang Maha Esa.

Nilai-nilai kemanusiaan dalam sila kedua itu, antara lain:
 (1) Pengakuan terhadap martabat manusia,

(2) Perlakuan yang adil terhadap martabat manusia,

(3) Pengertian manusia yang beradab, memiliki caya cipta, rasa, dan karsa, serta keyakinan, sehingga jelas adanya perbedaan antara manusia dan hewan,

(4) Nilai sila kedua ini dijiwai sila pertama dan menjiwai kedua, ketiga, keempat, dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi , 2010:56).3. Sila Persatuan Indonesia merupakan sikap yang mengembangkan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia melalui ikatan Bhinneka Tunggal Ika. Berbagai macam keragaman yang dimiliki bangsa Indonesia, seperti keragaman suku, wilayah tempat tinggal, agama, budaya, adat-istiadat, bahasa daerah, dan pulau-pulau semuanya itu ditempatkan dalam kerangka persatuan dan kesatuan Indonesia.

Dengan demikian nilai-nilai yang terkandung dalam sila ketiga Pancasila ini, antara lain:
 (1) Persatuan Indonesia adalah persatuan bangsa yang mendiami wilayah Indonesia,

(2) Bangsa Indonesia adalah bangsa persatuan suku-suku bangsa yang mendiami wilayah Indonesia,

(3) Pengakuan terhadap ke-Bhinneka Tunggal Ika-an suku bangsa dan kebudayaan bangsa yang berbeda,

(4) Nilai sila ketiga dijiwai sila pertama dan kedua serta
menjiwai sila keempat dan kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi , 2010:57).

4. Sila Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan berarti rakyat mempunyai kedudukan yang tertinggi dalam penyelenggaraan system ketatanegaraan Republik Indonesia. Kedaulatan negara di tangan rakyat, yakni pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Serta dalam pengambilan keputusan didasarkan atas musyawarah untuk mufakat.
Beberapa nilai yang berkenaan dengan sila keempat Pancasila ini antara lain:
 (1) Kedaulatan negara di tangan rakyat,

(2) Dalam musyawarah diutamakan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi atau golongan,

(3) Musyawarah dilakukan dengan akal sehat dan sesuai dengan hati nurani yang luhur,

(4) Memberikan kepercayaan kepada wakil-wakil rakyat untuk melaksanakan permusyawaratan,

(5) Sila keempat dijiwai sila pertama, kedua, dan ketiga serta menjiwai sila kelima (Hamidi dan Mustafa Lutfi , 2010:57).

5. Sila Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia artinya mengembangkan sikap adil yang bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia. Cakupan keadilan sosial meliputi bidang ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, serta pertahanan dan keamanan.

Sejalan dengan cakupan tersebut, nilai-nilai Pancasila sebagai perwujudan sila kelima antara lain:
 (1) mengembangkan sikap adil terhadap sesama,

(2) mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan kegotong-royongan,

(3) cinta akan kemajuan dan pembangunan,

(3) sila kelima dijiwai sila pertama, kedua, ketiga, dan keempat (Hamidi dan Mustafa Lutfi , 2010:58).


SELANJUTNYA …>> Bagaimana contoh sistem pembagian kekuasaan negara melalui kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif, dan inspektif dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila?                                          

Berlangganan update artikel terbaru via email:

0 Response to "nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila ?"

Post a comment

Iklan Atas Artikel

Iklan Tengah Artikel 1

Iklan Tengah Artikel 2

Iklan Bawah Artikel